?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵阳讨债服务还有其他的方式 - 贵阳参战老兵q债公?/title> <meta name="keywords" content="全民麻将有作弊器吗,内蒙古全民麻将下载app下载安装,全民麻将充值" /> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demozixun/zxbearingtrust/"; var _resBasePath="/res/demozixun"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/czlb/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/czlb/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/czlb/lib/png.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/czlb/lib/menu.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="iitop"> <div id="itop"> <div id="login"> 贵阳参战老兵q债公ؓ您免Ҏ?a href="/">贵阳要̎公司</a>?a href="/supply/">贵阳好的q债公?/a>?a href="/news/">贵阳q?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="topnav"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.qkfjn.tw','贵阳讨债服务还有其他的方式 - 贵阳参战老兵q债公?)">收藏本站</span></a> | </div> </div> </div> <div id="container"> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="middle" class="logo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20171031022627.png" alt="贵阳参战老兵q债公? /></a></td> <td align="right" valign="middle"> <div class="topnav"> </div></td> </tr> </table> </div> <div class="menu"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="imenu"> <dl> <dd class="none"><a rel="nofollow" href="/" ><span>?nbsp;     ?/span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/" ><span>公司?/span></a></dd> <dd><a href="/news/" ><span>新闻信息</span></a></dd> <dd><a href="/supply/" ><span>服务目</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/" ><span>案例展示</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" ><span>人才招聘</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" ><span>在线留言</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/contact/" ><span>联系我们</span></a></dd> </dl> </div> </td> <td valign="top"> <div class="isearch"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="13" class="cpkey" value="" style=" margin-top:8px; color:#FFFFFF" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" style=" margin-top:8px; color:#FFFFFF" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" style=" margin-top:8px" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/czlb/images/s_btn.gif" align="top" > </form> </div> </td> </tr> </table> <div style="height:38px; background:url(/template/czlb/images/menu0.gif) no-repeat left top;"> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="bannern"><img src="/template/czlb/images/bgimg0101.jpg" alt="贵阳要̎公司" width="996" height="155"/></div> <dir id="main"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td align="left" valign="top" id="left"> <div class="ititle" ><div>新闻cd<span>News</span></div></div> <div class="box"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻"><span>公司新闻</span></a></dt> <dt><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻"><span>行业新闻</span></a></dt> </dl> </div> </div> <div class="ititle"><div>联系我们<span>Contact Us</span></div></div> <div class="box"> <div class="icontact"> <ul> <p><p> 联系人:陈经?</p> <p> 电话Q?8798008953 </p> <p> |址Qwww.qkfjn.tw </p> <p> 地址Q贵州省贵阳市南明区花果园国际金融街 </p></p> <div class="ewmcss"><img src="/template/czlb/images/ewm.png" alt="贵阳q̎公司"/></div> </ul> </div> </div> </td> <td align="left" valign="top"> <div class="rightbox"> <div class="title"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td align="left" valign="top"> <div>详细信息</div> </td> <td valign="top" align="right" class="place"> 您所在的位置Q?a href="/">首页</a> > <a href="/news/gsxw/">公司新闻</a> > 详细内容 </td> </tr> </table> </div> <div class="xingwen"><h1>贵阳讨债服务还有其他的方式</h1></div> <div class="container"> <div class="content"> <div class="brief1"> <h6>发布旉Q?018-03-10</h6> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.qkfjn.tw/news/35.html'>http://www.qkfjn.tw/news/35.html</a> </div> </div> <div class="container2" id="zoom"><p>  <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">贵阳<a href="/tzfw/" target="_blank">讨债服?/a>q有其他的方?</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">Ҏ一Q?/span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">“易货”置换法</span><span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"> <p> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">至于那些“揣着明白装糊涂”的人,往往把钱借给?她以后就如同肉包子打狗——有L回。而且他们恐怕对你的讨钱招数也早有防范。不q也没关p,学会“易货置换法”准叫他/奚w不胜阌Ӏ首先注意观察属于欠Zh的物品,其h值最好稍微大于或与所Ơ钱Ƅ倹{之后,找个最x机,装出没有M动机的样子将其“借”到手。直到欠Zhq清所Ơ债务之前你也拒不归还。这样就是亡羊补牢Q也不会为时q晚?/span> </p> </span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;">Ҏ二:</span>以毒L?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">对于有些忘性极强的ƠZhQ恼成怒的你又无法用黄世仁的讨钱办法来对付q些昔日的“杨白劳”。如此一来,隑օ会愁眉不展大伤脑{。其实大可不必,俗话_“以其h之道q治其h之n”。编个充分的理由Q花a巧语Q分文不揣地U上ƠZh逛商场,见到你喜q东西直接开口向?她借钱。他/Ҏ你多你借多,最好把利息也加q去?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">Ҏ三:借刀“杀鸡”法</span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">实在无法直接对付Ơ债的“铁公鸡”,那就只能借刀杀“鸡”了。找一个和ƠZh熟悉的hQ当Ӟ此h必须和你也很熟悉。然后,围绕你的l济困境对其大诉其苦Qƈ把占用你p的欠Zh|列一番,旨在让对方出面替你向ƠZh说出你难以启齿的讨钱话。此法也可以套换使用Q直接找到欠Zh表述一番,同样可以起到相同的作用。不q这招需要一定的演技Q千万不能被人发觉你是指桑骂槐,要不然容易弄巧成拙?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">Ҏ四:动用武器?/span> </p> <p style="text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;">对付那些“滚刀肉”般的欠ZhQ也怽即是ɞ浑w解C依然无效。那只能动用最后一招——诉诸法律?/span> </p> <p style="text-align:center;text-indent:2em;"> <span style="font-size:16px;font-family:SimSun;"><img src="http://www.qkfjn.tw/uploads/news/20180310111039.jpg" /><br /> </span> </p></p></div> <div class="page" style="font-size:12px;"><div>上一?<a href="36.html">贵阳讨债公司怎样正确合理的讨?/a></div> <div>下一?<a href="34.html">关于贵阳要债公司简?/a></div> </div> <div class="pad"> <div class="comment"> 相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%cc%d6%d5%ae%b7%fe%ce%f1'>讨债服?/a>,<a href='/key.aspx?k=%b9%f3%d1%f4%cc%d6%d5%ae%b7%fe%ce%f1'>贵阳讨债服?/a>, </div> </div> </div> <div class="title02"><a href="/news/" target="_blank">更多</a>相关新闻</div> <div class="newslist1"> <ul> <li style="padding-left:0px;"><a href="/news/45.html" target="" title="贵阳讨债服务浅谈各国关于长期服务的概念区分" ><p><span>2018-04-16</span>贵阳讨债服务浅谈各国关于长期服务的概念区分</p></a></li> <li style="padding-left:0px;"><a href="/news/40.html" target="" title="贵阳讨债服务做C法讨债、诚信服? ><p><span>2018-03-26</span>贵阳讨债服务做C法讨债、诚信服?/p></a></li> <li style="padding-left:0px;"><a href="/news/35.html" target="" title="贵阳讨债服务还有其他的方式" ><p><span>2018-03-10</span>贵阳讨债服务还有其他的方式</p></a></li> <li style="padding-left:0px;"><a href="/news/30.html" target="" title="贵阳讨债服务掌握客hƠ的原因才会更有效的收回Ơ款" ><p><span>2018-02-05</span>贵阳讨债服务掌握客hƠ的原因才会更有效的收回Ơ款</p></a></li> </ul> </div> <div class="title02"><a href="/supply/" target="_blank">更多</a>相关服务</div> <div class="c_product_b"> <div> <h4><a href="/supply/53.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301514254863132048375.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301514254863132048375.jpg" alt="合法要̎公司" /></a></h4> <h3><a href="/supply/53.html" >合法要̎公司</a></h3> </div> <div> <h4><a href="/supply/52.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301509509073132093188.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301509509073132093188.jpg" alt="贵州合法要̎公司" /></a></h4> <h3><a href="/supply/52.html" >贵州合法要̎公司</a></h3> </div> <div> <h4><a href="/supply/51.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301500495013132021157.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301500495013132021157.jpg" alt="贵阳合法要̎公司" /></a></h4> <h3><a href="/supply/51.html" >贵阳合法要̎公司</a></h3> </div> <div> <h4><a href="/supply/23.html" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710281804420793132044909.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710281804420793132044909.jpg" alt="贵州讨债公? /></a></h4> <h3><a href="/supply/23.html" >贵州讨债公?/a></h3> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> </dir> </div> <div id="footbj"> <div id="foot"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr><td align="center" valign="middle" class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >走近我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >联系我们</a> | <a rel="nofollow" href="/weibo/" target="_blank" >企业微博</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" title="XML" >XML</a> | <a rel="nofollow" href="#" >q回剙</a> | <a href="/4g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1267512742'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1267512742%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> <br> <p> Copyright www.qkfjn.tw(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵阳要̎公司哪家好?贵阳讨债公司收Ҏ准?贵州q债公司怎么P我们是一家专业提供贵阌债公司、贵阌账公司、贵州要债公司、贵阳专业收账公司等合法要债服务公司,Ƣ迎来电咨询 </p> <div class="cityspread"> <span style="font-weight:bold;">热门城市推广: </span> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </table> </div> </div> <div class="line000"> </div> </div> <a href="http://www.qkfjn.tw/">ȫ齫Ӯ</a> <a href="http://www.smqlub.icu">Ͽͼi</a> <a href="http://www.dfpcig.icu">ɹſ3Ԥ</a> <a href="http://www.jxyoun.icu">͸ܲ鵽н</a> <a href="http://www.xcqzbi.icu">ʰнб</a> <a href="http://www.utplrq.icu">ʱʱ360</a> <a href="http://www.hpeumk.icu">Ф</a> <a href="http://www.quugqi.icu">ʱʱվ</a> <a href="http://www.kmfjta.icu">ʱʱѯ</a> <a href="http://www.mujbno.icu">ʱʱ׬Ǯƽ̨</a> <a href="http://www.vqeang.icu">ƽһФһٿǶ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>