?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 贵阳参战老兵q债公?贵阳q债公司_贵阳要̎公司_贵州要债公?/title> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7"> <script> var __CONTEXT_PATH="/cmsadmin"; var _contextPath=""; var _templatePath="/tpl/demozixun/zxbearingtrust/"; var _resBasePath="/res/demozixun"; var _forbidF5=true;var _forbidCopy=false;var _forbidContextMenu=false; </script> <link href="/template/czlb/lib/cms.css?4.1.0_0" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/jquery.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/common.js?4.1.0_0"></script> <script language="javascript" src="/template/czlb/lib/tpl.js?4.1.0_0"></script> <link href="/template/czlb/lib/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script src="/js/FancyZoom.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></script> <script src="/js/FancyZoomHTML.js" language="JavaScript" type="text/javascript"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body onLoad="setupZoom();"> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="iitop"> <div id="itop"> <div id="login"> 贵阳参战老兵q债公ؓ您免Ҏ?a href="/">贵阳要̎公司</a>?a href="/supply/">贵阳好的q债公?/a>?a href="/news/">贵阳q?/a>{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ? </div> <div class="topnav"> <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.qkfjn.tw','贵阳参战老兵q债公?贵阳q债公司_贵阳要̎公司_贵州要债公?)">收藏本站</span></a> | </div> </div> </div> <div id="container"> <div id="wrapper"> <div id="header"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td align="left" valign="middle" class="logo"><a href="/"><img src="/uploads/logo/20171031022627.png" alt="贵阳参战老兵q债公? /></a></td> <td align="right" valign="middle"> <div class="topnav"> </div></td> </tr> </table> </div> <div class="menu"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td valign="top"> <div class="imenu"> <dl> <dd class="none"><a rel="nofollow" href="/" ><span>?nbsp;     ?/span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/" ><span>公司?/span></a></dd> <dd><a href="/news/" ><span>新闻信息</span></a></dd> <dd><a href="/supply/" ><span>服务目</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/download/" ><span>案例展示</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about2.html" ><span>人才招聘</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/about/about3.html" ><span>在线留言</span></a></dd> <dd><a rel="nofollow" href="/contact/" ><span>联系我们</span></a></dd> </dl> </div> </td> <td valign="top"> <div class="isearch"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj=document.getElementsByName("nest"); if(obj!=null) { var i; for(i=0;i<obj.length;i++) { if(obj[i].checked) { t= obj[i].value; } } } if(t=="2") { document.getElementById("formSeach").action="http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target="_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action="/key.aspx"; document.getElementById("formSeach").target="" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/key.aspx" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="13" class="cpkey" value="" style=" margin-top:8px; color:#FFFFFF" /> 站内<input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" style=" margin-top:8px; color:#FFFFFF" /> 站外<input type="radio" name="nest" value="2" style=" margin-top:8px" /> <input type="image" class="image" onclick="doAdvancedSearchSubmit('')" value="" src="/template/czlb/images/s_btn.gif" align="top" > </form> </div> </td> </tr> </table> <div style="height:38px; background:url(/template/czlb/images/menu0.gif) no-repeat left top;"> </div> </div> <div class="clear"></div> <div class="bannern"><img src="/template/czlb/images/bgimg0101.jpg" alt="贵阳要̎公司" width="996" height="155"/></div> <dir id="main"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td align="left" valign="top" id="left"> <div class="ititle"><h4>关于我们<span>About Us</span></h4></div> <div class="box"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/about/" title="公司概况">公司概况</a></dt> <dt><a href="/about/about2.html" title="人才招聘">人才招聘</a></dt> <dt><a href="/about/about3.html" title="在线留言">在线留言</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="ititle"><h4>服务目<span>product</span></h4></div> <div class="box"> <div class="submenu"> <dl> <dt><a href="/grzwzt/">个h债务q讨</a></dt> <dt><a href="/qyzwzt/">企业债务q讨</a></dt> <dt><a href="/tzfw/">讨债服?/a></dt> <dt><a href="/zwqq/">债务清欠</a></dt> <dt><a href="/zwzt/">债务q讨</a></dt> </dl> </div> </div> <div class="ititle"><h4>联系我们<span>Contact Us</span></h4></div> <div class="box"> <div class="icontact"> <ul> <p><p> 联系人:陈经?</p> <p> 电话Q?8798008953 </p> <p> |址Qwww.qkfjn.tw </p> <p> 地址Q贵州省贵阳市南明区花果园国际金融街 </p></p> <div class="ewmcss"><img src="/template/czlb/images/ewm.png" alt="贵阳收̎公司"/></div> </ul> </div> </div> </td> <td align="left" valign="top"> <div class="rightbox"> <div class="title"> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"> <tr> <td align="left" valign="top"> <h4>服务目</h4> </td> <td valign="top" align="right" class="place"> 您所在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> </td> </tr> </table> </div> <div class="container"> <div class="protext">贵阳参战老兵q债公司电?8798008953主营:贵阳收̎公司,贵阳q债公?贵阳要̎公司{?是贵州地Z业合法的贵阳要债公?为广大客h供追?讨?收̎{服?</div> <div class="detail"> <div class="product"> <div class="pro_lista"> <blockquote> <h5><a href="/supply/54.html" target="" title="贵阳清债公?>贵阳清债公?/a></h5> <div><a href="/supply/54.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301527023143132038863.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301527023143132038863.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵阳清债公司是如何清债的呢?选择贵阳清债公司有什么好处呢Q下面就来看看贵x债公司是如何做的。贵x债公司提醒分清欠ƾ户cd采取不同的行动。对付款不爽快却十分爱面子者,可以在办公场所当着光里和用户的面Q要求他q欠ƾ,此时他会֏自己的信誉Ş象而结?..</p> <h4><a href="/supply/54.html" target="" title="贵阳清债公? >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/53.html" target="" title="合法要̎公司">合法要̎公司</a></h5> <div><a href="/supply/53.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301514254863132048375.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301514254863132048375.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>合法要̎公司是否合法的问题,已经成ؓ一个社会问题,大家知道了选错要̎公司的后果,所以我们要慎重选择要̎公司Q那么如何找到合法要账公司成为重中之重,q也是客户在委托讨债前考虑的最重要的问题。讨债公司是否合法,问题的答案在于,合法要̎公司是如何讨债的,?..</p> <h4><a href="/supply/53.html" target="" title="合法要̎公司" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/52.html" target="" title="贵州合法要̎公司">贵州合法要̎公司</a></h5> <div><a href="/supply/52.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301509509073132093188.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301509509073132093188.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵州合法要̎公司都是l过工商注册的公司,h合法性,选择贵州合法要̎公司安心Q能够ؓ客户解决N。贵州合法要账公司提醒在打电话的时候要注意掌握打催Ơ电话的时机。在ƠZh情A最佳的旉打电话,他们更容易同你合作,例如下午3:30时开始打电话最?因他?..</p> <h4><a href="/supply/52.html" target="" title="贵州合法要̎公司" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/51.html" target="" title="贵阳合法要̎公司">贵阳合法要̎公司</a></h5> <div><a href="/supply/51.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301500495013132021157.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301500495013132021157.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵阳合法要̎公司在要账的时候要注意ҎQ来看看贵阳合法要̎公司都是如何d的呢Q公司在要帐的时候都会存在这L问题。贵阛_法要账公司提醒要巧用因势利导Qy妙施压。假如对方对销售公司的产品非常倚重Q你在结ƾ时Q除了“按E序办事”“按规矩办事”之外,比如...</p> <h4><a href="/supply/51.html" target="" title="贵阳合法要̎公司" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/50.html" target="" title="q帐公司">q帐公司</a></h5> <div><a href="/supply/50.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301459558763132026329.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301459558763132026329.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>q帐公司催收你的Ơ款Q我有一千个理由。不销售h员在催欠时认为“是求别人办事”,没有丝毫的底气,q帐公司提醒如果未上阵就会表现出某种E度的畏~。由于这样一U怯弱的心态,让客戯得“好”,故意刁难或拒l付ƾ。追帐公司收ƾh员认为催收太紧会使对方不?..</p> <h4><a href="/supply/50.html" target="" title="q帐公司" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/49.html" target="" title="贵州q帐公司">贵州q帐公司</a></h5> <div><a href="/supply/49.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301449369073132033016.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301449369073132033016.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵州q帐公司是如何去q债的Q贵州追帐公司如何采用合法手D追帐。(一Q贵州追帐公司具有富有经验的债务N 债务q讨N均具有较强的调查和沟通能力;丰富的企业经验,q具有法律知识和信用理意识Q合作律师均是有多年执业l验的知名h士,有广泛的C会影响...</p> <h4><a href="/supply/49.html" target="" title="贵州q帐公司" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> <blockquote> <h5><a href="/supply/48.html" target="" title="贵阳q帐公司">贵阳q帐公司</a></h5> <div><a href="/supply/48.html" target="" ><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/31320/201710301444079393132099003.jpg?path=www.qkfjn.tw/uploads/cp/201710301444079393132099003.jpg" width="90" height="75" /></a> <p><p>贵阳q帐公司提醒出具借条的关p? 贵阳q帐公司告诉大家Q现在一起创业的有很多,那么q些退出的人,如何要̎呢,下面贵阳q帐公司来l大家介l。现在h们合伙干事就是容易出现各U问题,虽然一起创业的v到有利的帮助Q但是由于两人的看法不一Q所以很Ҏ产生...</p> <h4><a href="/supply/48.html" target="" title="贵阳q帐公司" >详细信息</a></h4> </p> <h6 class="clear"></h6> </div> </blockquote> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_2.html" >2</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_3.html" >3</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_4.html" >4</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_5.html" >5</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_6.html" >6</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_7.html" >7</a></li> <li class="pages_hollow"><a href="Products_8.html" >8</a></li> <li class="next"><a href="Products_2.html">下一?/a></li></ul></div> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </table> </dir> </div> <div id="footbj"> <div id="foot"> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" width="100%"><tr><td align="center" valign="middle" class="footnav"> <a rel="nofollow" href="/" >首页</a> | <a rel="nofollow" href="/about/" >走近我们</a> | <a rel="nofollow" href="/news/" >新闻资讯</a> | <a rel="nofollow" href="/supply/" >产品中心</a> | <a rel="nofollow" href="/contact/" >联系我们</a> | <a rel="nofollow" href="/weibo/" target="_blank" >企业微博</a> | <a href="/sitemap.html">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml" title="XML" >XML</a> | <a rel="nofollow" href="#" >q回剙</a> | <a href="/4g/"target="_blank">手机|站</a> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1267512742'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1267512742%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank"></a> <br> <p> Copyright www.qkfjn.tw(<a rel="nofollow" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 贵阳要̎公司哪家好?贵阳讨债公司收Ҏ准?贵州q债公司怎么P我们是一家专业提供贵阌债公司、贵阌账公司、贵州要债公司、贵阳专业收账公司等合法要债服务公司,Ƣ迎来电咨询 </p> <div class="cityspread"> <span style="font-weight:bold;">热门城市推广: </span> <a href="/city_index.aspx?city=guizhou" title="贵州" target="_blank" rel="nofollow">贵州</a> <a href="/city_index.aspx?city=guiyang" title="贵阳" target="_blank" rel="nofollow">贵阳</a> <a href="/city_index.aspx?city=liupanshui" title="六盘? target="_blank" rel="nofollow">六盘?/a> <a href="/city_index.aspx?city=zunyi" title="遵义" target="_blank" rel="nofollow">遵义</a> <a href="/city_index.aspx?city=kaili" title="凯里" target="_blank" rel="nofollow">凯里</a> <a href="/city_index.aspx?city=tongren" title="铜仁" target="_blank" rel="nofollow">铜仁</a> <a href="/city_index.aspx?city=anshun" title="安顺" target="_blank" rel="nofollow">安顺</a> <a href="/city_index.aspx?city=douyun" title="都匀" target="_blank" rel="nofollow">都匀</a> <a href="/city_index.aspx?city=bijie" title="毕节" target="_blank" rel="nofollow">毕节</a> <a href="/city_index.aspx?city=qianxi" title="黔西" target="_blank" rel="nofollow">黔西</a> </div> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="/im/js/ImJS.js"></script> </table> </div> </div> <div class="line000"> </div> </div> <a href="http://www.qkfjn.tw/">ȫ齫Ӯ</a> <a href="http://www.gzkimt.icu">10ͼ</a> <a href="http://www.aalzao.icu">汱ʱʱʲô</a> <a href="http://www.ufpqyr.icu">ͼ</a> <a href="http://www.wpaegt.icu">С㿪944955</a> <a href="http://www.poaict.icu">3dͼרҵ</a> <a href="http://www.timfnw.icu">360Ʊ</a> <a href="http://www.msokwt.icu">pkַ</a> <a href="http://www.zvrzta.icu">ʱʱʼƻ</a> <a href="http://www.efzhbj.icu">ʮּ㿪ʼӪҵ</a> <a href="http://www.qypdly.icu">ԻſŽ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>